Ilu uczniów może liczyć I klasa?

Zasadniczo zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w klasach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

W przypadku przyjęcia do klasy ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, dyrektor po poinformowaniu rodziców, dzieli daną klasę, jeżeli liczba uczniów jest większa niż 25. Dyrektor szkoły może odstąpić od takiego podziału, zwiększając o nie więcej niż 2 uczniów liczbę uczniów w klasie ponad liczbę 25 – na wniosek rodziców, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.


Ważne: jeżeli liczba uczniów w klasie zostanie zwiększona ponad liczbę 25 w szkole zatrudnia się  asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tej klasie, a klasa ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Powyższa odpowiedź nie dotyczy jednak klas integracyjnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, gdzie liczba uczniów powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w klasie występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów można obniżyć o 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w klasie może być niższa od liczby 15.

 

Czy możliwa jest sytuacja, że w szkole, w obwodzie której mieszka moje dziecko nie zostanie utworzona klasa I?

Tak, taka sytuacja została przewidziana w art. 8 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). Zgodnie z tym przepisem dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, prezydent miasta, do dnia 15 czerwca 2016 r., może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

Powyżej przywołanego przepisu nie stosuje się, gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I szkoły zlokalizowanej w mieście powyżej 5000 mieszkańców wynosi co najmniej 12.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza w przypadku uczniów klas I – IV 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Sprawy związane z dowozem uczniów prowadzi MZJOś.

 

Czy już dzisiaj mogę poznać nauczyciela, który będzie prowadził zajęcia z moim dzieckiem?

Niestety, do momentu zatwierdzenia arkusza organizacji szkoły (31 maja), dyrektor nie może z całkowitą pewnością wskazać konkretnego nauczyciela, który obejmie wychowawstwo w danej klasie I – uzależnione jest to od potrzeb organizacyjnych całej placówki, w tym od liczby uczniów zapisanych do klas pierwszych w danej szkole (liczby klas I). Dyrektor może natomiast przedstawić kilku potencjalnych nauczycieli, którzy mogą objąć wychowawstwo w tych klasach.

 

Jestem zdecydowana, żeby zapisać moje 6-letnie dziecko do klasy I, ale chciałabym, żeby wraz z nim poszło do tej samej klasy jeszcze kilkoro dzieci z obecnej grupy przedszkolnej, czy jest to możliwe?

Tak, jest możliwe takie rozwiązanie, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Zasadą, która wynikała z ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (…) (Dz.U. z 2013 r., poz. 1265), stosowaną w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 był przydział uczniów do klas I według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Obecnie decyzja dyrektora szkoły w tej sprawie jest uzależniona przede wszystkim od liczby uczniów w klasach I (liczby klas I) oraz od dbałości o dobro wszystkich uczniów. Należy pamiętać także o tym, że do klasy I, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu, a pozostałe muszą wziąć udział w naborze.